Ochrana osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 

  1. INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto informace o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies (dále jen „Informace“) slouží subjektu údajů k informování o jeho právech při zpracování osobních údajů společností INFOKRASA s.r.o., IČO: 243 12 347, se sídlem Pařížská 66/13, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 195729 (dále jen „společnost Inforkrása“) poskytnutých subjektem údajů v souvislosti uzavřením kupní smlouvy, zřízením uživatelského účtu a účasti na soutěžích pořádaných společností Infokrása. 

 

Informace o používání souborů cookies pak slouží v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, k informování uživatele o získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků a uživatelů webových stránek https://infokrasa.cz/, o rozsahu a účelu jejich zpracování a o možnosti takové zpracování odmítnout.

 

  1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Společnost Infokrasa zpracovává osobní údaje svých zákazníků striktně souladu s právními předpisy, zejména v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Subjektem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR se rozumí každá fyzická osoba, která je uživatelem internetového obchodu na webových stránkách https://infokrasa.cz/ a jejíž osobní údaje jsou společností Inforkrása ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR zpracovávány (dále jen „uživatel“).

 

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je společnost Infokrása. 

 

Uzavření kupní smlouvy

 

V souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách https://infokrasa.cz/ je mezi uživatelem jakožto kupujícím na straně jedné a společností Infokrása jakožto prodávajícím na straně druhé uzavírána v souladu s ustanovením § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) kupní smlouva. 

 

V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a za účelem plněním práv a povinností z ní vyplývajících zpracovává společnost Infokrasa v nezbytném rozsahu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR osobní údaje uživatele. 

 

Registrace uživatele

 

Při registraci uživatele za účelem vytvoření uživatelského účtu na webových stránkách https://infokrasa.cz/ zpracovává společnost Infokrasa v souvislosti s touto registrací osobní údaje uživatele, a to pouze k účelům, k nimž uživatel při registraci poskytl svůj souhlas. 

 

Zakliknutím políčka „Souhlasím s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů“ a potvrzením tlačítkem „ULOŽIT“ vyjadřuje uživatel svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace (tj. vytvoření, vedení a změny uživatelského účtu, zařazení do soutěží apod.) a interní analýzy dat.

 

Osobní údaje zpracovávané společností Infokrasa jsou tyto: pohlaví, jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, datum narození.

 

Osobní údaje uživatele budou zpracovávány pouze pro ty účely, ke kterým poskytne souhlas (u nichž zaklikne příslušné políčko nebo vybere příslušnou volbu). Pokud uživatel zaklikne jen některá políčka nebo vybere jen některou volbu, budou jeho osobní údaje, vedle účelu registrace, vedení a změn uživatelského účtu, zpracovávány pouze k účelům uvedeným u políček, která vybral. Pokud uživatel nezaklikne žádné z uvedených políček daných na výběr, budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely registrace.

 

Uživatel může uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to projevem vůle v písemné formě, adresovaným společnosti Infokrasa, poštou nebo elektronicky na e-mail obchod@infokrasa.cz. Zrušením registrace bude ukončeno zpracování osobních údajů uživatele ke všem účelům, ke kterým uživatel udělil v souvislosti s registrací souhlas. Zrušení registrace je bezplatné.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace a případné další účely, ke kterým uživatel udělí souhlas, je udělován na dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však na dobu 10 let od jeho udělení.

 

Soutěž

 

Pokud se uživatel registruje (přihlásí) do soutěže pořádané společností Infokrasa, a to zejména prostřednictvím internetových stránek https://infokrasa.cz/, internetových stránek soutěže nebo facebookového či instagramového účtu uživatele, budou v souvislosti s účastí v této soutěži zpracovány jeho osobní údaje, a to pouze k účelům, k nimž uživatel poskytl svůj souhlas.

 

Účastí v soutěži bere uživatel na vědomí, že společnost Infokrasa je oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu potřebném pro účely soutěže (jména, příjmení, facebookový nebo instagramový účet, adresy a telefonního čísla pro zaslání výhry), případně dalších údajů, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, doručení výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

 

Pro případ, že uživatel obdrží v soutěži výhru, uděluje společnosti Infokrasa zároveň s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v soutěži, souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na webu soutěže, webu společnosti Infokrasa či na facebookovém nebo instagramovém účtu společnosti Infokrasa, jakož i souhlas se zveřejněním své podobizny (např. fotografie při předávání cen) na webu či propagačních materiálech společnosti Infokrasa.

 

Marketingové účely

Uživatel v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR uděluje společnosti Infokrása, v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, vytvořením uživatelského účtu nebo přihlášením se do soutěže, souhlas se zpracováním osobních údajů i pro účely cílování marketingových kampaní prostřednictvím účtů spravovaných společností Inforkása na sociálních sítích a webových stránkách Facebook, Instagram, Google Ads, Sklik (dále jen „marketingové účely“).

Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být v souvislosti s marketingovými účely předány třetí osobě. Osobní údaje však mohou být předány pouze na základě smlouvy uzavřené mezi

společností Infokrasa a třetí osobou, která zajistí dostatečnou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

 

Práva uživatele dle GDPR

 

Uživatel může kdykoliv uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR), právo na jejich výmaz (čl. 17 GDPR), právo na jejich omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

 

Uživatel je zejména oprávněn kdykoliv bezplatně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud si uživatel nepřeje další zasílání obchodních sdělení, je oprávněn obrátit se na společnost Infokrasa prostřednictvím e-mailové adresy obchod@infokrasa.cz s žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení.

 

Uživatel je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo o jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu společnosti Infokrasa obchod@infokrasa.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla společnosti Infokrasa. 

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, může požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu. Uživatel může rovněž podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů a podnět k zahájení správního řízení ve věci ochrany osobních údajů. 

 

 

  1. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 

Webové stránky společnosti Infokrasa https://infokrasa.cz/, ukládají v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na zařízení uživatelů webových stránek soubory cookies.

 

Co jsou to soubory cookies?

 

Cookies jsou malé datové soubory, které server umisťuje do počítače či mobilního zařízení při načtení webové stránky. Tyto soubory umožňují běžné fungování webových stránek, umožňují webové stránce zapamatovat si úkony, nastavení či preference uživatele. Cookies nepředstavují nebezpečí pro počítač či mobilní zařízení, mají však význam pro ochranu soukromí, neboť umožňují ukládat informace o používání webu.

 

Společnost Infokrasa používá na svých webových stránkách soubory cookies zejména pro účely řádného fungování webových stránek (nezbytné) a přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele (analytické, výkonnostní, marketingové).

 

Druhy cookies

 

Nezbytné soubory cookies jsou zásadní pro správné fungování webu https://infokrasa.cz/ a všech jeho funkcí. Tyto soubory cookies neukládají žádná osobní identifikační data, proto není ani požadován souhlas s využitím těchto souborů cookies. 

 

Analytické soubory cookies používá společnost Infokrása ke zjištění interakce návštěvníků s webem. Tyto soubory cookies pomáhají získávat informace o počtu návštěvníků, počtu okamžitého opuštění webové stránky, zdroje provozu atd. Z těchto důvodů tedy slouží jako zpětná vazba ke zlepšení uživatelské zkušenosti.

 

Výkonnostní cookies se používají ke zjištění a analýze klíčových indexů výkonu webu, což pomáhá zajistit lepší uživatelský komfort.

 

Marketingové cookies se používají za účelem zobrazování relevantních reklam na základě webových stránek, které uživatel navštívil dříve, a k analýze účinnosti reklamní kampaně. Bez těchto cookies se reklamy budou nadále zobrazovat, ale nebudou se přizpůsobovat zájmům uživatele.

 

Možnost zamezit používání cookies

 

Ukládání a používání cookies lze zamezit nastavením webového prohlížeče uživatele. Webový prohlížeč lze zpravidla nastavit tak, aby se vždy před každým uložením cookies dotázal, zda si uživatel přeje cookies uložit, případně lze v rámci nastavení prohlížeče ukládání cookies zcela zablokovat. V těchto případech však hrozí, že části webových stránek nebudou plně funkční. Prostřednictvím webového prohlížeče lze též již uložené cookies ze zařízení vymazat.

Zaregistrujte se